Vacancy Details

Job Title: Chief Inspector Promotion Process/Proses Hyrwyddo Prif Arolygydd

Post: Chief Inspector Prom

Based At:  Various locations/Lleoliadau amrywiol

Open From  05/01/2021 12:00:00 to  29/01/2021 12:00:00

Starting Salary:  As applicable to Rank/Fel sy'n berthnasol i reng

PLEASE NOTE THAT YOU DO NOT NEED TO CREATE AN ACCOUNT TO APPLY FOR THIS ROLE - PLEASE SEE INFORMATION AND APPLICATION FORM TO THE RIGHT OF THIS ADVERT FOR CONSIDERATION AND COMPLETION.

 

INSPECTOR TO CHIEF INSPECTOR PROMOTION PROCESS 2021

 

INTERNAL AND EXTERNAL APPLICANTS WELCOME

 

To apply for this role please click on the following link https://eservices.south-wales.police.uk/jobs/Jobs/Default.aspx

 

Promotion opportunities have arisen for serving Police Officers to the rank of Chief Inspector within South Wales Police. 

 

So if you are ready for the next challenge in your career or feel you have the skills to thrive in a new role, take advantage of the promotion opportunities now available within South Wales Police.

Our vision is to be the best at understanding and responding to our communities’ needs, which we will achieve through the commitment and participation of all our employees.   

Our values are about the way we work together to achieve our vision and they underpin everything we do.  We see the involvement of our staff in shaping our organisation as being essential to our success, which is why our staff have created our three organisational values:

 

We want to be a PROFESSIONAL organisation with staff who are honest, take ownership and show respect.

 

We want our staff to be PROUD of our organisation, of the communities they serve and of themselves.

 

We want our organisation to be POSITIVE, to respond to people and their concerns, to be reliable and to be caring.

 

If you can meet our vision, we are currently seeking applications from officers interested in applying to South Wales Police.

 

Eligibility Criteria

 

·        A substantive Inspector, who has successfully completed the probationary period at that rank or NPPF Step 4 and has been promoted for 12 months or more at the closing date.

·        Not subject to any current live written warning or final written warning issued under the Police (Conduct) Regulations.

·        Not subject to any live Written Improvement Notices for performance or attendance issued under Police (Performance) Regulations. Or a reduction in rank under those procedures in the previous 18 months.

·        An acceptable level of attendance.

 

 

 

 

 

 

 

Selection process

 

Providing you meet the above criteria, your application will be considered and the process includes:

·        Endorsement from your Line Manager/recommendation from Chief Inspector (or Police Staff equivalent) & BCU Commander/Head of Department that you are ready for promotion to the next rank.

·        Shortlisting process

·        Force interview & assessment board (consisting of an Assistant Chief Constable, Chief Superintendent and Assistant Director of HR).

·        Any offer of appointment will be subject to satisfactory references, vetting and continued good conduct and maintenance of fitness. External candidates will, in addition, be subject to a medical examination, drugs testing and biometric vetting.

·        Chief Constable final ratification

·        Level 2 Welsh is required however if you do not have this requirement, you would be expected to reach Level 2 within 12 months of you promotion appointment.

·        Successful candidates must be prepared to undergo vetting to MV/SC level.

 

As an equal opportunities employer, we welcome applications from all suitably qualified persons. However, as Black, Asian, Minority Ethnic (BAME) candidates are currently under-represented within the Force, we would particularly welcome applications from BAME applicants.

 

Completed applications

 

Please return your supported application form and monitoring form to HR-Recruitment@south-wales.pnn.police.uk by 12 noon on 29th January 2021.Late applications will not be considered.

 

Please complete the monitoring form and return in a separate email to:

HR-Recruitment @south-wales.pnn.police.uk.  Please note that the monitoring form is for monitoring purposes only and will form no part of the selection process.

 

Should applicants be successful at the shortlisting stage, they will be expected to be available to attend the Force Board w/c commencing 22nd February 2021.

 

 

PLEASE NOTE THAT YOU DO NOT NEED TO CREATE AN ACCOUNT TO APPLY FOR THIS ROLE - PLEASE SEE INFORMATION AND APPLICATION FORM TO THE RIGHT OF THIS ADVERT FOR CONSIDERATION AND COMPLETION.


NODER NAD OES ANGEN I CHI GREU CYFRIF I WNEUD CAIS AM Y RÔL HON – GWELER Y WYBODAETH A'R FFURFLEN GAIS AR OCHR DDE YR HYSBYSEB HON I'W HYSTYRIED A'I CHWBLHAU.

 

PROSES DDYRCHAFU O AROLYGYDD I BRIF AROLYGYDD 2021

 

CROESEWIR YMGEISWYR MEWNOL AC ALLANOL

 

I wneud cais am y rôl hon, cliciwch ar y ddolen hon https://eservices.south-wales.police.uk/jobs/Jobs/Default.aspx

 

Mae cyfleoedd dyrchafu wedi codi i Swyddogion yr Heddlu i reng Prif Arolygydd yn Heddlu De Cymru. 

 

Felly, os ydych yn barod am yr her nesaf yn eich gyrfa neu os ydych yn teimlo bod gennych y sgiliau i ffynnu mewn rôl newydd, dylech achub ar y cyfleoedd dyrchafu sydd wedi codi yn Heddlu De Cymru.

Ein gweledigaeth yw sicrhau mai ni yw'r gorau am ddeall ac ymateb i anghenion ein cymunedau, gydag ymrwymiad a chyfranogiad ein holl gyflogeion.

Mae ein gwerthoedd yn ymwneud â'r ffordd rydym yn cydweithio i gyflawni ein gweledigaeth, ac maent yn sail i bopeth a wnawn.  Credwn fod cyfranogiad ein staff wrth lywio ein sefydliad yn hollbwysig i'n galluogi i lwyddo, a dyna pam mae ein staff wedi llunio ein tri gwerth sefydliadol:

 

Rydym am fod yn sefydliad PROFFESIYNOL gyda staff gonest sy'n cymryd perchenogaeth ac yn dangos parch.

 

Rydym am i bob aelod o'n staff YMFALCHÏO yn ein sefydliad, y cymunedau amrywiol y maent yn eu gwasanaethu, ac ynddyn nhw eu hunain.

 

Rydym am i'n sefydliad fod yn GADARNHAOL, ymateb i bobl a'u pryderon, a bod yn ddibynadwy ac yn ofalgar.

 

Os ydych yn gallu cyflawni ein gweledigaeth, rydym yn chwilio am geisiadau gan swyddogion sydd â diddordeb mewn gwneud cais i Heddlu De Cymru.

 

Meini Prawf Cymhwysedd

 

·        Arolygydd parhaol, sydd wedi cwblhau'r cyfnod prawf ar y rheng honno neu Gam 4 NPPF yn llwyddiannus ac sydd wedi cael ei ddyrchafu am 12 mis neu fwy erbyn y dyddiad cau.

·        Ddim yn destun unrhyw rybudd ysgrifenedig byw presennol na rhybudd ysgrifenedig terfynol a gyflwynir o dan Reoliadau (Ymddygiad) yr Heddlu.

·        Ddim yn destun unrhyw Hysbysiadau Gwelliant Ysgrifenedig byw ar gyfer perfformiad neu bresenoldeb a gyflwynir o dan Reoliadau (Ymddygiad) yr Heddlu. Neu ostyngiad mewn rheng o dan y gweithdrefnau hynny yn y 18 mis blaenorol.

·        Lefel dderbyniol o bresenoldeb.

 

 

 

 

 

 

 

Proses ddethol

 

Ar yr amod eich bod yn bodloni'r meini prawf uchod, caiff eich cais ei ystyried ac mae'r broses yn cynnwys:

·        Cymeradwyaeth gan eich Rheolwr Llinell/argymhelliad gan y Prif Arolygydd (neu swydd Staff yr Heddlu sy'n cyfateb i hynny) a Chomander yr Uned Reoli Sylfaenol/Pennaeth yr Adran yn nodi eich bod yn barod i gael dyrchafiad i'r rheng nesaf.

·        Proses llunio rhestr fer

·        Bwrdd cyfweld ac asesu'r heddlu (yn cynnwys Prif Gwnstabl Cynorthwyol, Prif Uwch-arolygydd a Chyfarwyddwr Cynorthwyol Adnoddau Dynol).

·        Bydd unrhyw gynnig swydd yn amodol ar eirdaon a fetio boddhaol ac ymddygiad da parhaus a chynnal ffitrwydd. Yn ogystal, bydd ymgeiswyr allanol yn destun archwiliad meddygol, profion cyffuriau a fetio biometrig.

·        Cadarnhad terfynol gan y Prif Gwnstabl

·        Mae Cymraeg Lefel 2 yn ofynnol. Fodd bynnag, os nad oes gennych y gofyniad hwn, byddai disgwyl i chi gyrraedd Lefel 2 o fewn 12 mis i'ch dyrchafiad.

·        Mae'n rhaid i ymgeiswyr llwyddiannus fod yn barod i ymgymryd â phroses fetio hyd at lefel MV/SC.

 

Fel cyflogwr cyfle cyfartal, croesawn geisiadau gan bob person sy'n gymwys am y swydd. Fodd bynnag, gan fod ymgeiswyr o gefndiroedd pobl dduon, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig (BAME) yn cael eu tangynrychioli o fewn yr Heddlu ar hyn o bryd, byddem yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr BAME yn enwedig.

 

Ceisiadau wedi'u cwblhau

 

Dychwelwch eich ffurflen gais wedi'i chwblhau a'ch ffurflen monitro i HR-Recruitment@south-wales.police.uk erbyn 12 hanner dydd ar 29 Ionawr 2021.  Ni chaiff ceisiadau hwyr eu hystyried.

 

Cofiwch gwblhau'r ffurflen monitro a'i dychwelyd mewn neges e-bost ar wahân i:

HR-Recruitment @south-wales.pnn.police.uk.  Noder mai at ddibenion monitro yn unig y caiff y ffurflen monitro ei defnyddio ac ni fydd yn ffurfio unrhyw ran o'r broses ddethol.

 

Os bydd ymgeiswyr yn llwyddiannus ar y cam o lunio rhestr fer, bydd disgwyl iddynt fod ar gael i fynychu Bwrdd yr Heddlu yr wythnos yn dechrau 22 Chwefror 2021.

 

 

NODER NAD OES ANGEN I CHI GREU CYFRIF I WNEUD CAIS AM Y RÔL HON – GWELER Y WYBODAETH A'R FFURFLEN GAIS AR OCHR DDE YR HYSBYSEB HON I'W HYSTYRIED A'I CHWBLHAU.

 


You will need to login to apply for this job.