Vacancy Details

You will need to login to apply for this job.

Job Title: Fixed Term Financial Investigator, Scale SO1/2

Post: 9767

Based At:  Tarian

Open From  08/06/2020 09:00:00 to  30/06/2020 12:00:00

Starting Salary:  £29,064 rising to £33,732

Applications are invited from qualified Financial Investigators, or those willing to undertake appropriate training to this level, for a role in the Regional Economic Crime Unit with the Southern Wales Regional Organised Crime Unit, Tarian. 

The successful candidate will be responsible for conducting proactive and reactive financial investigations as directed and defined within the Proceeds of Crime Act 2002 in order to disrupt activities of Organised Crime Groups, with a focus on Civil Recovery Investigations. 

This post is currently funded until 31st March 2021, though there is an expectation that funding will be renewed beyond that date.

This post is not suitable for job share / part time working due to exigencies of the business.

The successful candidate must be willing to undergo vetting to MV/SC level.
Please be aware that if your current post is within the Public Service Centre, if you were employed after 1st February 2017 you must have completed 2 years’ tenured service before applying for any other roles.

For further information please contact Stuart Slyman on 01656 310104.

Gwahoddir ceisiadau gan Ymchwilwyr Ariannol cymwys, neu gan unigolion sy'n barod i ymgymryd â'r hyfforddiant priodol i'r lefel hon, ar gyfer rôl yn yr Uned Troseddau Economaidd Ranbarthol yn Uned Troseddau Cyfundrefnol Ranbarthol De Cymru, Tarian. 

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am gynnal ymchwiliadau ariannol rhagweithiol ac adweithiol yn ôl cyfarwyddyd ac yn unol â Deddf Enillion Troseddau 2002 er mwyn tarfu ar weithgareddau Grwpiau Troseddau Cyfundrefnol, gan ganolbwyntio ar Ymchwiliadau Adennill Sifil. 

Ar hyn o bryd, mae'r swydd hon wedi'i hariannu tan 31 Mawrth 2021, ond mae disgwyl y caiff ei chyllido y tu hwnt i'r dyddiad hwnnw. 

Nid yw'r swydd hon yn addas ar gyfer rhannu swydd/trefniadau gweithio rhan-amser oherwydd gofynion y busnes.

Mae'n rhaid i'r ymgeisydd llwyddiannus fod yn barod i ymgymryd â phroses fetio hyd at lefel Fetio Rheoli a Chliriad Diogelwch.

Os yw eich swydd bresennol o fewn y Ganolfan Gwasanaethau Cyhoeddus, neu os cawsoch eich cyflogi ar ôl 1 Chwefror 2017, mae'n rhaid eich bod wedi cyflawni 2 flynedd o wasanaeth â deiliadaeth cyn gwneud cais am unrhyw rolau eraill.

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Stuart Slyman ar 01656 310104.


You will need to login to apply for this job.