Vacancy Details

You will need to login to apply for this job.

Job Title: Head of Analysis, Scale PO5/6

Post: TBC

Based At:  Bridgend

Open From  06/05/2020 09:00:00 to  27/05/2020 13:00:00

Starting Salary:  £42,789 rising to £49,023

Applications are invited from candidates for the role of Head of Analysis. This role will lead, promote and coordinate the work of all of the analytical and research resources in Tarian Regional Organised Crime Unit (ROCU) to ensure the analytical function is contributing to the Strategic Policing Requirement of combating Serious and Organised Crime within and across the boundaries of the southern Wales policing area.

The successful candidate will manage and supervise the Senior Analysts and co-ordinate the ROCU Intelligence Analysts/Researchers in order to provide strategic, tactical and operational analytical capability to the ROCU to mitigate threat, harm and risk.

The successful candidate will ensure the activities conducted are under taken in accordance with standards set by the Home Office, the National Crime Agency, National Police Chiefs Council (NPCC) and police policies concerning those activities.

This role is not suitable for job share / part time working due to exigencies of the business.

The successful candidate must be willing to undergo vetting toMV/SC level.

Please be aware that if your current post is within the Public Service Centre, if you were employed after 1st February 2017 you must have completed 2 years’ tenured service before applying for any other roles.

For further information please contact DCI Iwan Jones on 07970006451

Gwahoddir ceisiadau gan unigolion am rôlPennaeth Dadansoddi. Bydd y rôl hon yn arwain, yn hybu ac yn cydgysylltu gwaithyr holl adnoddau dadansoddol ac ymchwil yn Uned Troseddau CyfundrefnolRanbarthol (ROCU) Tarian, er mwyn sicrhau bod y gwaith dadansoddi yn cyfrannuat y Gofyniad Plismona Strategol o fynd i'r afael â Throseddau Difrifol aChyfundrefnol yn ardal blismona De Cymru ac ar draws ffiniau'r ardal hon.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn rheoli acyn goruchwylio'r Uwch-ddadansoddwyr ac yn cydgysylltu Dadansoddwyr/YmchwilwyrCudd-wybodaeth yr Uned, i ddarparu galluogrwydd o ran dadansoddi strategol,tactegol a gweithredol i'r Uned er mwyn lleihau unrhyw fygythiad, niwed arisgiau.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn sicrhau body gweithgareddau a gynhelir yn cael eu gwneud yn unol â'r safonau a osodir gany Swyddfa Gartref, yr Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol, Cyngor CenedlaetholPrif Swyddogion yr Heddlu (NPCC) a pholisïau'r heddlu mewn perthynas â'rgweithgareddau hynny.

Nid yw'r rôl hon yn addas ar gyfer rhannuswydd/trefniadau gweithio rhan-amser oherwydd gofynion y busnes.

Mae'n rhaid i'r ymgeisydd llwyddiannus fod ynbarod i ymgymryd â phroses fetio hyd at lefel Fetio Rheoli a ChliriadDiogelwch.

Os yw eich swydd bresennol o fewn y GanolfanGwasanaethau Cyhoeddus, neu os cawsoch eich cyflogi ar ôl 1 Chwefror 2017,mae'n rhaid eich bod wedi cyflawni 2 flynedd o wasanaeth â deiliadaeth cyngwneud cais am unrhyw rolau eraill.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â DCIIwan Jones ar 07970 006451.

 


You will need to login to apply for this job.