Vacancy Details

You will need to login to apply for this job.

Job Title: Digital Forensics Technician, Scale SO1/2

Post: 8531

Based At:  Treforest

Open From  07/02/2020 12:00:00 to  28/02/2020 12:00:00

Starting Salary:  £29,064 rising to £33,732

The Digital Forensics & Cyber Crime Unit is seeking a suitably qualified individual to be responsible for the maintenance of the South Wales Police Digital Forensics and Cyber Crime Unit digital infrastructure, and assist in the investigation of a wide variety digital forensic cases. The role will require the successful candidate to be responsible for all of the units technical equipment and software necessary for its day to day operation, including a vast array of equipment from desktop devices to storage servers as well as the inter connecting network. The candidate will also be expected to become conversant in the application of a number of digital forensic techniques used to extract data from a wide array of devices, and in turn provide advice and guidance to staff engaged in investigations with a digital footprint.

You will be based at Treforest Industrial Site and will be required to travel throughout the South Wales Police area, liaising with and working alongside other technical teams within South Wales Police in order to ensure the effective operation of the department. The role may also involve the continual exposure to images of a most disturbing nature and you may be required to attend a pre-employment welfare interview, and a full package of established support and welfare is place to assist with this exposure

This post is not suitable for job share/part time workers due to the operational requirements of the role and the need for continuity in investigations especially when issues of risk and harm are identified.

The successful candidate must be prepared to undergo vetting to SC/MV level.

Please be aware that if your current post is within the Public Service Centre, if you were employed after 1st February 2017 you must have completed 2 years’ tenured service before applying for any other roles.

For further information please contact DI Andy Bartholomew on 07966 648884.

Mae'r Uned Fforenseg Ddigidol a Seiberdroseddu yn chwilio am unigolyn cymwys addas i fod yn gyfrifol am y gwaith o gynnal a chadw seilwaith digidol Uned Fforenseg Ddigidol a Seiberdroseddu Heddlu De Cymru, a helpu gyda'r gwaith o ymchwilio i amrywiaeth eang o achosion fforenseg ddigidol. Bydd y rôl yn ei gwneud hi'n ofynnol i'r ymgeisydd llwyddiannus fod yn gyfrifol am yr holl offer technegol a'r feddalwedd sydd eu hangen ar yr uned i weithredu o ddydd i ddydd, gan gynnwys amrywiaeth eang o offer o ddyfeisiau bwrdd gwaith i weinyddion storio yn ogystal â'r rhwydwaith rhyng-gysylltiedig. Bydd disgwyl hefyd i'r ymgeisydd ddod yn gyfarwydd â defnyddio sawl techneg ym maes fforenseg ddigidol i dynnu data o amrywiaeth eang o ddyfeisiau, ac yn ei dro, rhoi cyngor ac arweiniad i staff sy'n rhan o ymchwiliadau ag ôl-troed digidol.

Byddwch wedi'ch lleoli ar Safle Diwydiannol Trefforest a bydd gofyn i chi deithio ledled ardal Heddlu De Cymru, gan ymgysylltu a chydweithio â thimau technegol eraill yn Heddlu De Cymru er mwyn sicrhau bod yr adran yn gweithredu'n effeithiol. Mae'n bosibl y bydd y rôl yn cynnwys gweld lluniau annymunol iawn yn barhaus ac efallai y bydd gofyn i chi fynychu cyfweliad lles cyn cael eich cyflogi, a bydd pecyn llawn o gymorth a lles sefydledig ar waith i'ch helpu gyda'r elfen hon o'r swydd.

Nid yw'r swydd hon yn addas ar gyfer rhannu swydd/gweithwyr rhan amser oherwydd gofynion gweithredol y rôl a'r angen am barhad mewn ymchwiliadau, yn enwedig pan fydd materion yn ymwneud â risg a niwed yn cael eu nodi.

Mae'n rhaid i'r ymgeisydd llwyddiannus fod yn barod i ymgymryd â phroses fetio hyd at lefel SC/MV.

Os yw eich swydd bresennol o fewn y Ganolfan Gwasanaethau Cyhoeddus, neu os cawsoch eich cyflogi ar ôl 1 Chwefror 2017, mae'n rhaid eich bod wedi cyflawni 2 flynedd o wasanaeth â deiliadaeth cyn gwneud cais am unrhyw rolau eraill.  

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â DI Andy Bartholomew ar 07966 648884.

You will need to login to apply for this job.