Vacancy Details

You will need to login to apply for this job.

Job Title: Equality, Diversity and Inclusion Cordinator, Scale PO1/2

Post: TBC

Based At:  Police Headquarters, Bridgend

Open From  24/06/2019 12:00:00 to  16/07/2019 12:00:00

Starting Salary:  £31,995 rising to £36,525

This is an exciting and challenging opportunity to join South Wales Police as the co-ordinator for Equality, Diversity and Inclusion community cohesion. Must have experience of building relationship with key stakeholders and promoting equality, diversity and inclusion across all communities. Working alongside our community to improve service delivery and stakeholder engagement.

This post is suitable for job share /part time working.

The successful candidate must be willing to undergo vetting to MV/SC Level.

Please be aware that if your current post is within the Public Service Centre, if you were employed after 1st February 2017 you must have completed 2 years’ tenured service before applying for any other roles.

For further information please contact Caroline Smart on 01656 655555 ext 29252.

Mae hwn yn gyfle cyffrous a heriol i ymuno â Heddlu De Cymru fel cydlynydd Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant cydlyniant cymunedol.   Rhaid meddu ar brofiad o adeiladu cydberthynas gyda rhanddeiliaid allweddol a hyrwyddo cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant ledled pob cymuned. Gan weithio law yn llaw â'r gymuned i wella darpariaeth ein gwasanaethau ac ymgysylltu â rhanddeiliaid.

Mae'r swydd hon yn addas ar gyfer rhannu swydd/gweithwyr rhan amser.

Mae'n rhaid i'r ymgeisydd llwyddiannus fod yn fodlon cael ei fetio hyd at Lefel MV/SC.

Os yw eich swydd bresennol o fewn y Ganolfan Gwasanaethau Cyhoeddus, neu os cawsoch eich cyflogi ar ôl 1 Chwefror 2017, mae'n rhaid eich bod wedi cyflawni 2 flynedd o wasanaeth â deiliadaeth cyn gwneud cais am unrhyw rolau eraill.

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Caroline Smart ar 01656 655555 est 29252.

You will need to login to apply for this job.