Vacancy Details

You will need to login to apply for this job.

Job Title: Data Management Indexing Team Supervisors, based in Bridgend, scale PO1

Post: TBC

Based At:  Bridgend

Open From  26/11/2018 12:00:00 to  18/12/2018 12:00:00

Starting Salary:  £31,365 to £33,933

SOUTH WALES POLICE

DATA MANAGEMENT INDEXING TEAM SUPERVISORS – SCALE PO1

BASED IN BRIDGEND

South Wales Police is recruiting Data Management Indexing Team Supervisors – Scale PO1 - £31,365 to £33,933. Post holders will be working on a Monday to Friday shift rota. In accordance with this shift pattern you will receive 20% shift allowance.

These posts are suitable for job share/part time workers.

Applicants will need to have:

  • Experience of supervising and managing staff

  • Excellent IT skills
  • The ability to assess intelligence and explain associated source evaluation, intelligence evaluation and handling codes 
  • Have knowledge of the supporting legislation for managing sensitive information

It is essential that candidates are prepared to successfully complete the enhanced security clearance and developed vetting process. The post holders will also require the successful completion of an additional security induction process, part of which requires pre-screening checks of nationality and foreign connections.

You will also be required to have lived within the UK for a minimum of 10 years in order to be suitable for this level of vetting required.

It must be stressed that in addition to developed vetting and force management vetting, candidates must achieve both clearances to take up this post and also attend and pass the required National Training Courses.

In respect of appointment dates these will be undertaken in accordance with demand and will take place on a phased approach.

If you have any queries please contact 01656 776734.

All applications must be submitted by 09:00am on the 18th December 2018.

HEDDLU DE CYMRU

GORUCHWYLWYR TÎM RHEOLI DATA/MYNEGEIO – GRADDFA PO1

WEDI'U LLEOLI YM MHEN-Y-BONT AR OGWR

Mae Heddlu De Cymru yn recriwtio Goruchwylwyr Tîm Rheoli Data/Mynegeio – Graddfa PO1 - £31,365 i £33,933.

Bydd deiliaid y swyddi yn gweithio ar rota sifft o ddydd Llun i ddydd Gwener. Yn unol â'r patrwm sifft hwn byddwch yn derbyn 20% o lwfans shifft.

Mae'r swyddi hyn yn addas ar gyfer rhannu swydd/gweithwyr rhan amser.

Bydd angen i ymgeiswyr feddu ar y canlynol:

  • Profiad o oruchwylio a rheoli staff
  • Sgiliau TG rhagorol
  • Y gallu i asesu cudd-wybodaeth ac esbonio prosesau gwerthuso ffynonellau,
  • gwerthuso cudd-wybodaeth a chodau trin cysylltiedig
  • Gwybodaeth am y ddeddfwriaeth ategol ar gyfer rheoli gwybodaeth sensitif

Mae'n hanfodol bod ymgeiswyr yn barod i gwblhau cliriadau diogelwch manylach a phroses fetio ddatblygedig yn llwyddiannus. Bydd hefyd angen i ddeiliaid y swydd gwblhau proses sefydlu diogelwch ychwanegol yn llwyddiannus. Mae rhan ohoni'n gofyn am wiriadau cenedligrwydd a chysylltiadau tramor cyn sgrinio.

Yn ogystal â phroses fetio ddatblygedig a phroses fetio rheoli yr heddlu, bydd yn rhaid i ymgeiswyr gyflawni'r ddau gliriad er mwyn derbyn y swydd hon, yn ogystal â mynychu'r Cyrsiau Hyfforddiant Cenedlaethol angenrheidiol a llwyddo ynddynt.

Bydd gofyn ichi hefyd fod wedi byw yn y DU am o leiaf 10 mlynedd er mwyn bod yn addas ar gyfer y lefel hon o fetio.

O ran dyddiadau penodi, ymgymerir â rhain yn unol â'r galw drwy ddull gweithredu fesul cam.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, ffoniwch 01656 776734

Rhaid cyflwyno pob cais erbyn 09:00am ar y 18fed Rhagfyr 2018.

You will need to login to apply for this job.