Vacancy Details

Job Title: Special Constable / Cwnstable Gwirfoddol

Post: Amrywiol / Various

Based At:  Forcewide

Open From  02/08/2018 09:00:00 to  30/08/2018 12:00:00

Starting Salary:  Volunteer

Are you interested in applying to become a Special Constable?

You can play a vital role in helping us to deliver and improve our service to the public by becoming a Special Constable.

Special Constables are volunteer Police Officers who undertake valuable work and form a vital link between the regular force and their local communities.  Special Constables wear the same uniform and hold the same powers of arrest as a regular officer.

As a Special Constable in South Wales Police you will work alongside regular officers and will be expected to commit to a minimum of 16 hours service a month.

Your appointment will be subject to a 2 year probationary period during which time you must complete all elements of your training and be certified as independent patrol.  

We are now seeking applications from individuals from all areas of the community and we would encourage applications from diverse minority groups.  

The key responsibilities for the role are:

Professionalism
Working with Others
Decision Making
Serving the public
Openness to Change
Service Delivery

Applications will be available from 09.00 on Thursday 2nd August 2018

The closing date for applications is 12:00 on Thursday 30th August 2018

Previous applications


Please note that if you have made an application to become a Special Constable in the last 6 months, either to this Force or another, then under Home Office guidelines, you will not be eligible to apply on this occasion.  If, unfortunately, you do not pass the initial application stage, we will notify you by post. Remember, if you are unsuccessful you will not be able to re-apply for a period of 6 months. The 6 month rule is to facilitate development of the candidate and will include:

Failure at shortlist (Competency Based Questionnaire) or CBQ
Failure at the psychometric tests (Pre-assessment Tool)
Failure at the Assessment Centre

For any individual who declares that they have the ability to communicate in an additional language to English at B1 level or above of the Common European Framework of Reference for Languages (against the SWP prescribed list of languages) they will be invited to attend a further assessment of the additional language, if successful at assessment centre.  If successful at this further assessment, their assessment centre score will be uplifted to incorporate the additional language ability.

As an equal opportunities employer, we welcome applications from all suitably qualified persons. However, as black and minority ethnic (BME) candidates are currently under represented within the Force, we would particularly welcome applications from BME applicants.  If you would like to discuss further the opportunities, support offered and the forthcoming recruitment campaign, please contact our Representative Workforce Team on Joinus@south-wales.pnn.police.uk.

We will only accept electronic applications.

Any incomplete application forms after the application process closes will be deleted.

Any queries should be directed to HR Helpdesk, South Wales Police 
01656 305870 or email hr.helpdesk@south-wales.pnn.police.uk Oes gennych chi ddiddordeb mewn bod yn Gwnstabl Gwirfoddol?

Gallwch chwarae rôl hanfodol yn ein helpu i ddarparu a gwella ein gwasanaeth i'r cyhoedd drwy fod yn Gwnstabl Gwirfoddol.

Swyddogion Heddlu gwirfoddol yw Cwnstabliaid Gwirfoddol sy'n gwneud gwaith gwerthfawr ac yn gwneud cyswllt hanfodol rhwng yr heddlu rheolaidd a'u cymunedau lleol.  Mae Cwnstabliaid Gwirfoddol yn gwisgo'r un lifrai ac mae ganddynt yr un pwerau arestio â swyddog rheolaidd.

Fel Cwnstabl Gwirfoddol yn Heddlu De Cymru, byddwch yn gweithio ochr yn ochr â swyddogion rheolaidd a disgwylir i chi ymrwymo i wneud o leiaf 16 awr o wasanaeth bob mis.

Bydd eich penodiad yn amodol ar gyfnod prawf o 2 flynedd. Yn ystod y cyfnod hwn, mae'n rhaid i chi gwblhau pob elfen o'ch hyfforddiant a chael ardystiad eich bod yn barod i fod ar batrôl annibynnol.  

Rydym am gael ceisiadau gan unigolion o bob rhan o'r gymuned a byddem yn annog ceisiadau o blith grwpiau lleiafrifol amrywiol.  

Mae prif gyfrifoldebau'r rôl fel a ganlyn:

Proffesiynoldeb
Cydweithio ag Eraill
Gwneud Penderfyniadau
Gwasanaethu'r Cyhoedd
Agored i Newid
Cyflenwi Gwasanaethau

Os oes gennych y sgiliau hyn, ac yr hoffech wneud cais am rôl Cwnstabl Gwirfoddol, ystyriwch broffil y rôl, a'r holl nodiadau canllaw ar ochr dde yr hysbyseb hwn.  Yna, cliciwch ar y botwm "apply" isod i symud ymlaen.

Bydd ceisiadau ar gael o 09.00 ddydd Iau 2 Awst 2018

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 12:00 ddydd Iau 30 Awst 2018

Ceisiadau blaenorol

Noder, os ydych wedi gwneud cais i ddod yn gwnstabl gwirfoddol yn ystod y chwe mis diwethaf, naill ai i'r Heddlu hwn neu un arall, yna o dan ganllawiau'r Swyddfa Gartref, ni fyddwch yn gymwys i wneud cais y tro hwn.  Os, yn anffodus, na fyddwch yn llwyddo ar y cam gwneud cais cychwynnol, byddwn yn rhoi gwybod i chi drwy'r post. Cofiwch, os na fyddwch yn llwyddiannus, ni chewch wneud cais arall am chwe mis. Nod y rheol chwe mis yw hwyluso datblygiad yr ymgeisydd, a bydd yn cynnwys y canlynol:

Methiant ar gam y rhestr fer neu CBQ (Holiadur ar Sail Cymhwysedd)
Methiant ar gam y profion seicometrig (Adnodd Cyn Asesu)
Methiant yn y Ganolfan Asesu

Caiff unrhyw unigolyn sy'n datgan ei fod yn gallu cyfathrebu mewn iaith wahanol i Saesneg a Chymraeg ar lefel B1 neu uwch o Fframwaith Cyfeirio Cyffredin Ewrop ar gyfer Ieithoedd (yn erbyn rhestr benodol Heddlu De Cymru o ieithoedd) ei wahodd i fynychu asesiad pellach o'r iaith ychwanegol, os yw'n llwyddiannus yn y ganolfan asesu.  Os yw'n llwyddiannus ar y cam asesu hwn, caiff sgôr yr ymgeisydd yn y ganolfan asesu ei chodi i gynnwys ei allu yn yr iaith ychwanegol.

Fel cyflogwr cyfle cyfartal, croesawn geisiadau gan bob person sy'n gymwys am y swydd. Fodd bynnag, gan fod ymgeiswyr o gefndiroedd pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig (BME) yn cael eu tangynrychioli o fewn yr Heddlu ar hyn o bryd, byddem yn enwedig yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr BME. Os hoffech drafod y cyfleoedd ymhellach, y cymorth a gynigir a'r ymgyrch recriwtio sydd i ddod, cysylltwch â'n Tîm Gweithlu Cynrychioliadol yn Joinus@south-wales.pnn.police.uk .

Dim ond ceisiadau electronig y byddwn yn eu derbyn.

Caiff unrhyw ffurflenni cais heb eu cwblhau ar ôl i'r broses gwneud cais ddod i ben eu dileu. 

Dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau at Ddesg Gymorth Adnoddau Dynol Heddlu De Cymru 01656 305870 neu e-bosthr.helpdesk@south-wales.pnn.police.uk


You will need to login to apply for this job.