Vacancy Details

You will need to login to apply for this job.

Job Title: Animal Welfare Assistant Based in Bridgend Scale 2/3

Post: 5541

Based At:  Bridgend

Open From  03/10/2018 09:00:00 to  24/10/2018 12:00:00

Starting Salary:  £16,923 rising to £19,317

South Wales Police is looking to recruit a full time Animal Welfare Assistant. You will form part of a small team who look after South Wales Police’s dogs and horses. The main responsibility of this role is to take care of all aspects of the day to day care and welfare of the animals. This includes cleaning, grooming, exercising etc., ensuring that they are prepared and ready for operational duties.

 

Liaising with officers within the department and ensuring that the yard and working areas are kept clean and tidy. IT skills are required to update and use the databases utilised by SWP, to record and manage information in relation to the animals and associated tasks.

 

We are looking for people who will project a positive image of South Wales Police. This is important as visits to the site are regularly arranged for organisations and groups, wishing to learn more about South Wales Police.

 

Due to the exigencies of the business, this role is not suitable for job share/part time working.

 

The successful candidate must be prepared to undergo vetting to RV level.

 

Please be aware that if your current post is within the Public Service Centre, if you were employed after 1st February 2017 you must have completed 2 years’ tenured service before applying for any other roles.

 

For further information regarding this role, please contact PS Andrew Patterson 01656 302147


Mae Heddlu De Cymru yn awyddus i recriwtio Cynorthwyydd Lles Anifeiliaid llawn amser. Byddwch yn ffurfio rhan o dîm bach sy'n gofalu am gwn a cheffylau Heddlu De Cymru. Prif gyfrifoldeb y rôl hon yw gofalu am bob agwedd ar ofal a lles yr anifeiliaid o ddydd i ddydd. Mae hyn yn cynnwys glanhau, brwsio, ymarfer ac ati, gan sicrhau eu bod wedi'u paratoi ac yn barod ar gyfer dyletswyddau gweithredol.

 

Gan gydgysylltu â swyddogion yn yr adran a sicrhau y caiff yr iard a'r gweithfannau eu cadw'n lân ac yn daclus. Mae angen sgiliau TG i ddiweddaru a defnyddio cronfeydd data a ddefnyddir gan Heddlu De Cymru, i gofnodi a rheoli gwybodaeth mewn perthynas â'r anifeiliaid a'r tasgau cysylltiedig.

 

Rydym yn chwilio am bobl a fydd yn cyflwyno delwedd gadarnhaol o Heddlu De Cymru. Mae hyn yn bwysig am fod ymweliadau â'r safle'n cael eu trefnu'n rheolaidd ar gyfer sefydliadau a grwpiau, sydd am ddysgu mwy am Heddlu De Cymru.

 

Oherwydd gofynion y busnes, nid yw'r rôl hon yn addas ar gyfer rhannu swydd/gweithio rhan amser.

 

Mae'n rhaid i'r ymgeisydd llwyddiannus fod yn barod i gael ei fetio hyd at lefel RV.

 

Os yw eich swydd bresennol o fewn y Ganolfan Gwasanaethau Cyhoeddus, neu os cawsoch eich cyflogi ar ôl 1 Chwefror 2017, mae'n rhaid eich bod wedi cyflawni 2 flynedd o wasanaeth â deiliadaeth cyn gwneud cais am unrhyw rolau eraill.

 

I gael rhagor o wybodaeth am y rôl hon, cysylltwch â Rhingyll yr Heddlu Andrew Patterson 01656 302147


You will need to login to apply for this job.